کاربرد بازی برای درک الگوهای آینده

چکیده

این مقاله «بازی سرکار» را معرفی می‌کند، تعدادی از نمونه‌پژوهی‌ها را ارائه می‌کند و دیدگاه‌های شرکت‌کنندگان را دربارۀ نقش‌بازی چهار نوع قدرت (کارگر، جنگجو، روشنفکر و سرمایه‌دار) بازگو می‌کند. بازی سرکار به افراد و سازمان‌ها در درک بهتر کلان‌تاریخ و شکل ساختاریافتۀ آینده (آینده‌ها)، نیز واکاوی سبک رهبری سازمان‌ها و مؤسسه‌ها کمک می‌کند.

واژه‌های کلیدی: کلان‌تاریخ، پی آر سرکار، نظریه‌های تغییر اجتماعی، انواع قدرت، رهبری، سادویپرا، شش ستون

دانلود مقاله.