دسته‌بندي ابزارها و رويكردهاي قابل اجرا در پژوهش‌هاي آينده‌نگاري

 

آيا روش‌هاي كمي محدودتر از آن هستند كه بتوان آن‌ها را به مثابه ابزارهايي در مطالعات آينده‌نگاري به كار برد؟ اخيراً اين مساله با به كارگيري نوآيند روش‌هاي كمّي به مثابه وسيله‌اي براي تكميل و جبران ضعف‌هاي ادراك‌شده در مورد روش كمّي، مورد توجه قرار گرفته است

دانلود مقاله