??چالشهای آینده ایران??

??چالشهای آینده ایران??

?پیش فروش نوزاد، مقوله ا ی نوپدید

سفارش بچه از پیامدهای تحولات جمعیتی،عدم گرایش زوجهای جوان به زادآوری و افزایش زوجهای نابارور است.

?این مفهوم تازه،نشانکی از تغییر سبک زندگی و فروپاشی خانواده سنتی در ایران است.

⚡واکنش استاندار به پیش‌فروش نوزاد در تهران

استاندار تهران گفت:

* خبرهایی مبنی بر پیش فروش نوزاد در شهر تهران به ما رسیده است، اما این مساله در شورای اجتماعی استانداری بررسی نشده است.

* اینکه شورای اجتماعی استانداری مطالعه‌ای در این خصوص انجام داده باشد را نداشته‌ایم، ضمن اینکه بهزیستی متولی این کار است.

* این اتفاق وجود دارد، اما شورای اجتماعی گزارش و تحقیقی را در این خصوص انجام نداده است….