??تغییرات جمعیتی و پیامدهای آن??

ناپایداری در کشورهای در حال توسعه که در پی از بین رفتن محیط زیست پدید می‌آید، سیل مهاجران بیشتری را به اروپا گسیل می‌کند.این شرایط مشابه پدیده‌ای است که به سقوط امپراتوری روم در قرن پنجم انجامید. مناطقی که احتمال می‌رود مهاجران زیادی را روانه ی دیگر کشورها کنند، آفریقا، خاورمیانه و آسیای میانه هستند که تحت تأثیر کمبود باران و آب، کاهش تولید غذا، بالا آمدن سطح دریا‌ها و تعصّب گرایی تندرو، قرار دارند. اثرات آن ابتدا در حاشیه قرار دارد، اما این مسأله با از بین رفتن مرزها و جمعیت فراوان شهری، غیرقابل کنترل خواهد بود.

?️ در آینده،جمعیت، تحت تأثیر سیاست‌ها قرار می‌گیرد.درکل جهان،مردم زادآوری کمتری خواهند داشت. مشکلی دیگری که تغییرات جمعیتی ایجاد می‌کند،بودجه بازنشستگی است(که نیاز به مالیات‌ های بیشتری دارد) اما اثرات دیگری هم دارد. ” فیلیپ لانگمن،” از نویسندگان آتلانتیک، اشاره می‌کند که اگر نسلی جمعیت کمتری تولید کند، میراث ژنتیک آن کاهش می‌یابد.

⚡️این یعنی وفاداری به نسل در طول زمان کاهش می‌یابد.

✍دکتر سعید خزائی