??با چالش های ملی آشنا شویم??

?اخبارناامیدکننده رئیس محیط زیست:

✔هیچ کدام از تالاب های پنجاه گانه کشورزنده نیست.

✔آب ورودی به دریاچه ارومیه باکاهش مواجه است.

✔همه دریاچه هایی که خشک شد،باعثش خودمان بودیم.