??آینده و محیط زیست??

?در دهه آینده آفریقا بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی خواهد دید،گرچه کمترین نقش را در آلودگی محیط زیست دارد.طی پنجاه سال آینده دو سوم جنگلهای حوزه رودخانه کنگو نابود خواهد شد.نابودی جنگلها بمعنای فرسایش بیشتر خاک و بیابان زایی است.

?انتشار دی اکسیدکربن در چین از امریکا پیشی گرفته است.آلودگی ازن و دوده در آسیا دو برابر میانگین جهانی است.چین در دهه آینده ۱۲درصد تولیدناخالص داخلی خودرا بر اثر آلودگی دی اکسیدکربن از دست خواهد داد.هند نیز سالانه ده درصد تولید ناخالص داخلی خودرا از دست میدهد.

?اروپا تنها ۰/۹درصداز انتشار گاز گلخانه ای را کاهش داده است وتا تحقق وعده ۸درصدی برای ۲۰۱۲ فاصله فراوانی دارد.
این واقعیات دردناک به ما میگوید که نفسهای زمین به شماره افتاده است.حتا در صورت بقای بشر زندگی ما در آینده بسیار مخاطره آمیز خواهد بود و پارادایم های حاکم بر جامعه و اقتصاد دستخوش دگرگونی های شدید میشود.

▫️▫️آیا فناوری مارا نجات خواهد داد یا خود عامل زوال نسل بشر خواهد شد؟

✍دکتر سعید خزائى