?️?️معرفی کتاب?️?️

«تفکر طراحی در کسب‌وکار»
⁣نویسنده: جین لیدکا – تیم اگیلوی

? ⁣⁣تفکرطراحی یا به‌عبارتی مانند طراحان اندیشیدن رویکردی نظام‌مند برای طرح مساله است که با مشتریان و توانایی خلق آینده‌ای بهتر برای آن‌ها آغاز می‌شود و اقرار می‌کند که احتمالا از همان ابتدا به این هدف نایل نمی‌شویم. ⁣کتاب «تفکر طراحی در کسب‌وکار» با اشاره به نمونه‌های واقعی و ملموس به داستان مدیرانی می‌پردازد که به متفکر طراحی تبدیل شده اند، و با ⁣ارایه ابزارهای کاربردی به کارآفرینان و نو آفرینان کمک می‌کند تا در مسیر موفقیت قرار بگیرند.