?️?️روزی که آب از نفت گرانبهاتر می شود

نش های آبی می تواند آینده ما را به تباهی بکشاند??

? در آینده،منابع آبی نماد قدرت ملی و رمز بقا خواهد بوداما ما بندرت مدیران رابخاطر مدیریت آب سرزنش میکنیم.

▫شرکت کوکاکولا برای دزدیدن آب شهر مورد انتقاد قرار می‌گیرد و ایالت‌های چین یکدیگر را به برداشت سهم بیشتری از باران با باردار کردن ابرها و تلاش به افزایش آبیاری در مناطق مختلف متهم می‌کنند. به این ترتیب دزدی آب یکی از جرایم قرن بیست و یکم خواهد بود.

◾◾نیمی از جمعیت جهان تا سال ۲۰۲۵ در مناطقی زندگی می‌کنند دستخوش تنش‌های آبی هستند و برخی ديگر از کشورها نيز دچار مشکلات بسيار شدیدی می‌شوند.

▫▫بحران آب چه نتایجی در پی دارد؟ فروش آب‌های درون بطری از لحاظ اخلاقی غلط خواهد بود. زیرا این کار بمعنای خارج کردن آب از یک ناحیه و فروختن آن در ناحیه دیگري است. در مورد آسیا این مسأله یعنی کیلومترحمل آب به مسافت ده هزار کیلومتر و مشارکت در تولید دی اکسید کربن.

‌☆ برخی از کلیساها به استناد توجیهات اخلاقی و اجتماعی، فروش آب درون بطری را غیرعادلانه میدانند. تئوری مشابهی در مورد سایر نوشیدنی‌ها و حتی نان وجود دارد. بر این قیاس، خوردن کاهو ممکن است از منظر اجتماعی قابل قبول نباشد،چون رشداین گیاه از لحاظ زیست محیطی مناسب نیست،زیرامقدارآب زیادی مصرف می‌کند و ارزش غذایی آن نزدیک به صفر است. همین مسأله در مورد هندوانه و خیار نيز صادق است (این در حالی است که کشور ما که از نخستین قربانیان تنش آبی است،ابلهانه دست به کار صادرات هندوانه شده است). کشاورزی حدود شصت درصد از آب رود خانه‌ها و سفره‌های زیرزمینی رامصرف می‌ کند واین درحالی است که نسل حاضر نسبت به نسل قبل به دو برابرغذای بیشتر نیازداردلذابرای رسیدن به این منظور سه برابر بیشتر آب نياز داريم. هر کیلو گرم برنج به ۲ تا ۳ هزار لیتر آب نیاز دارد.

▫▫سياستمداراني كه مشتاق حركت به حالت ديگري هستند عقب نمی‌مانند. آلودگی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها با ساختن سد و ایجاد شبکه لوله کشی آب و شرکت‌های آب به سمت متمركز شدن حركت خواهند كرد. استفاده هر صنعت از آب، از صنایع غذایی گرفته تا پوشاک، تحت نظارت بوده و از دانشمندان درخواست می‌شود که گونه‌های غلات مقاوم به خشکسالی را عرضه کنند. شايد پليس امنيت آب نيز ايجاد شود!

▫▫سرانجام،باید نگاهی به ارتباط بین آب و کارایی اقتصادی داشته باشیم. آب می‌تواند برای اقتصاد و به ویژه چین پاشنه آشیل باشد. در حال حاضر ۴۰۰ شهر از ۶۰۰ شهر بزرگ چين مشکل کمبود آب دارند که می‌تواند نقش مهمی در مدل‌های توسعه آنها باشد.

?متاسفانه در کشور ما نیز مدیریت منابع آبی،فاجعه آمیز است.

✍دکتر سعید خزائی