?️?️جمعیت ایران در مرز پیری?️?️

?گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار از میانگین و میانه سنی جمعیت استان‌های کشور نشان می‌دهد که میانه سنی جامعه ایرانی در سال ۹۵ به ۳۰ سال رسیده است که در ادبیات جمعیت شناسی در مرز بین میانسالی و پیری قرار دارد.

◾️جمعیت ایران به نسبت نیم دهه قبل سه سال پیرترشده است.ازسوی دیگرمیانگین سنی جمعیت ایران نیز ۱٫۳ سال افزایش داشته و به ۳۱٫۱ سال رسیده است. میانگین و میانه سنی دو شاخص مهم در شناخت ساختار جمعیتی است و گذر جمعیتی از جوانی به پیری را بیان می‌کند.

✍منبع: اقتصاد نیوز