?️?️برنامه ریزی برپایه سناریو?️?️(قسمت نخست)

چگونه از سناریوها در برنامه ریزی و شناخت آینده بهره بگیریم؟

-برنامه‌ریزی بر پایه سناریو از روش‌های بسیار شناخته‌شده برای اندیشیدن به آینده است.
سناریوها شیوه‌ای برای شناسایی چالش‌های بالقوه آینده به‌شمار می‌آید و نباید آن‌ها را پیش‌بینی آینده دانست . سناریو‌ها به ما کمک می‌کنند گزینه‌های آینده را شناسایی کنیم و با اطمینان خاطر،درجهانی سرشار از عدم‌قطعیت‌ها وارد عمل شویم.

-برنامه‌ریزی برپایه سناریو درک ما از آینده‌ها و مفروضات ما دراین‌باره را به چالش می‌کشد. این روش دیدگاه‌های باور‌پذیری را دربارۀ آینده شکل می‌دهد. تصمیم‌گیران می‌توانند از این دیدگاه‌ها، برای تعیین بهترین واکنش‌ها و شیوه‌های واکنش به آینده‌‌های بدیل، بهره بگیرند.

سناریو‌ها، به‌لحاظ کیفی، چشم‌اندازهای مشخصی دربارۀ شکل و چارچوب آینده هستند که در قالب داستان، بازگو می‌شوند.

▫▫ به‌موازات پیشرفت برنامه‌ریزی سناریویی، فرایندی که دنبال می‌شود، از کاوش‌های گسترده فاصله می‌گیرد و توجه خود را به مواردمشخص‌تر محدود می‌سازد. هرچه روش به گام‌های آخر نزدیک‌تر شود، افق‌پویی جای خود را به تجسم‌ آینده‌های بالقوه می‌دهدو شیوۀ واکنش لازم دراینده را معین می‌کند.

▫▫نکتۀ کلیدی در خلق فرایند تدوین سناریوی بهترین حالت یابدترین حالت آن است که سرانجام در این طیف به راهبردی دست بیابیم که در آن بهترین چارچوب برای اقدام در آینده، مشخص شود.

?کاربردهای روش:

با بهره‌‌گیری از این روش می‌توانید:
?عدم‌قطعیت‌ها را بررسی کنید؛
?محدودیت‌ها را بیازمایید؛
?آینده‌های بدیل را منظم کنید؛
?ریسک‌ها و فرصت‌های نوپدید را شناسایی کنید؛
?تصورات آینده را بهبود بخشید؛
?برنامه‌ریزی بهتر درباره دانش و اطلاعات را اقتباس کنید؛
?چالش بیرون‌به‌درون و درون‌به‌بیرون را نشان دهید؛
?رویکردی علیه چالش متعارف درون‌به‌بیرون پیشه کنید؛
?راهی برای اندیشه پردازی در محیطی امن فراهم آورید؛
?از این اندیشه‌پردازی به‌مثابه رویکردی برای اقتباس چشم‌اندازهای تازه یا توسعۀ راهبردهای کنونی و تازه استفاده کنید؛
?حساسیت، ریسک و آزمایش مقایسه‌ای پروژه‌ها وموضوعات را ارزیابی کنید؛
?دربارۀ آینده تمرین کنید؛
?از گزینه‌های فردی و سازمانی اطلاع حاصل کنید.

ادامه دارد…..

✍دکتر سعید خزائى