?️?️برنامه ریزی برپایه سناریو?️?️ (بخش پنجم)

?ازخود بپرسیم چه نتایجی میتوانیم از فعالیتها به‌دست آوریم؟

?آینده چگونه می‌تواند متفاوت باشد؟

?مقولۀ «الف» چگونه بر «ب» تأثیر می‌گذارد؟

?چه چیزی ممکن است بدون تغییر باقی بماند یا دستخوش تغییرات چشمگیر شود؟

?نتایج احتمالی کدام‌هاست؟

?چه چیزی و چه کسی احتمالاً آیندۀ ما را شکل خواهد داد؟

?تغییر در کجا بیشترین تأثیر را بر ما خواهد گذاشت؟

?ما دربارۀ آن، چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟

?چه چیزی را نمی‌دانیم که دانستن آن برای ما لازم است؟
?اکنون و امروز چه کاری باید انجام دهیم؟

?چرا به این مسأله اهمیت می‌دهیم؟

?در کجا باید به این مسأله توجه داشته باشیم؟

?سناریوی شما درصورتی مناسب خواهد بود که بتواند دیگران را برای اقدام و مشارکت مجاب کرده و آن‌ها را به انجام این کار توانا سازد.

?سناریوی کارآمد،آن است که بتواندرااز پارادایم‌ های کنونی رها ساخته و نتایج باورپذیری داشته باشد که امکان تبدیل آن‌ها به کنش و واکنش‌های راهبردی وجود داشته باشد.

✍دکتر سعید خزائی