?️?️برنامه ریزی برپایه سناریو?️?️ (بخش چهارم)

◾️معین کنیدکه آیاسناریو‌های میان‌مدت (امکان‌ پذیر) یا بلندمدت (احتمال‌پذیر) لازم است یا خیر.
برای تبیین و طبقه‌بندی اندیشه‌ها و اصلاح سناریوها به انجام مصاحبه‌ها و کارگاه‌های آموزشی و اجرای افق‌پویی مبادرت ورزید. از دروندادهایی استفاده کنید که از اینجا اقتباس می‌کنید و چارچوب فعالیت‌های خود را مشخص کنید.
◾️برای هر سناریوی کلیدی، داستان روایی آن را تدوین کنید و آن را به کلیت دروندادها بیفزایید.

◾️اطمینان یابیدکه هر سناریو مبتنی‌برواقعیتها است؛ به‌ویژه، به‌شیوۀ تکامل سناریو و رسیدن آن به وضع کنونی اشاره کنید.

◾️فردی را به کار گیرید تا تمام مطالب سناریوی شما را مستندسازی و گردآوری کند.

◾️تصاویر ترغیب‌کننده‌ای از منظر نسل‌های آینده ترسیم کنید.

◾️بر آزمایش و گزینش سناریوها، برای دستیابی به پیوستگی و باورپذیری و حصول اطمینان از سازگاری درونی و سبک ارائۀ مشترک میان آن‌ها، تأکید کنید.

◾️نگرش‌هایی ویژه به مشاهدات ایجاد کنید که چه‌بسا در سازمان کاربرد داشته باشد؛ برای مثال، آسیب‌پذیری‌ها را روشن و فرصت‌های مناسب را شکار و نشانگر‌های مهم را شناسایی کنید.

ادامه دارد….

✍دکتر سعید خزائی