روش های مطالعه آینده

تحلیل تأثیر بر روند

♻ روش «تحلیل تأثیر بر روند» نوعی پیش‌نگری است که علت،ماهیت،تأثیر بالقوه،احتمال وسرعت شکل‌گیری موضوعی در حال ظهور یا تغییری را بررسی می‌کند. برخی روندها، مانند رشد جمعیت جهانی، به‌طور نسبی پیش‌بینی‌پذیر است؛ بااین‌حال، هرچه میزان برون‌افکنی بیشتر شود، «برون‌یابی روند» در طول زمان اغلب به وخامت می‌گراید.تحلیل تأثیربرروندمی‌کوشدبرمجموعه‌ای از احتمالات تکیه کند که از هنجارهای موردِانتظار فاصله گرفته اند.

?کاربردهای روش :

?پیش‌نگری
?برنامه‌ریزی اضطراری
?تحلیل گزینه‌های سیاستی
?تحلیل تأثیر
?برنامه‌ریزی راهبردی
?طراحی سناریو

?توانمندی‌ها :

?سادگی
?اقتصادی‌بودن
?تأکید بر توجه به برون‌یابی روند، به‌صورت غیرخطی

?کاستی‌ها :

?متغیرهای ناکامل
?اتکا بر قضاوت شخص

?گام‌های اجرایی :

▫ روندی به‌عنوان سناریوی پایه‌ معرفی می‌شود که از داده‌های تاریخی سرچشمه گرفته است و هیچ‌گونه شگفتی را مفروض نمی‌گیرد؛ کارشناسان دربارۀ شیوۀ آشکار‌شدن روند، برپایه احتمال وقوع و تأثیرات ارزیابی‌شدۀ آینده، دیدگاه‌های بدیل و سناریو‌هایی تدوین می‌کنند؛ پایگاه داده‌ای، مدل‌ها یا تجسم‌سازی‌ها یا سناریوهایی را تدوین می‌کند که حدود امکان‌پذیری و زمان موردِانتظار برای فاصله‌گرفتن از آینده‌ای خالی از رویدادهای شگفتی‌ساز را نشان می‌دهد.

? برای مطالعۀ بیشتر
 Futures Research Methodology – Version 3.0, Millennium Project, 2009 CD ROM
روش‌شناسی پژوهش‌های آینده‌نگاری، نسخۀ ۰-۳، پروژۀ هزاره، ۲۰۰۹، لوح فشرده.

✍دکترسعیدخزائی