به وبسایت ما خوش آمدید

اندیشکده افق با بهره گیری از کارشناسان وخبرگان حوزه آینده نگاری، مدیریت، کسب وکار و استراتژی می کوشد در حوزه های یاد شده به کمک سازمان ها، بنگاه ها و کسب وکارها بشتابد.

اندیشکده افق با ایجاد پلی بین صنعت و دانشگاه درپی خلق فرصت های اقتصادی و شناسایی بخش های خوش آتیه در کسب و کار است.

اندیشکده افق چشمان شما در نگرش به فرصت و تهدید های محیط بوده و در کنار شما تا نیل به اهداف سازمانی خواهد کوشید.